Manualaul Electricianului
Curs Electrician Manualul Electricianului 450 pagini 50 de capitole din care 16 capitole de Sisteme Fotovoltaice

Denumire curs :Tehnician Frigotehnist / Curs calificare Tehnician Frigotehnist

 

De ce se adreseaza acest Curs de Tehnician Frigotehnist ,numai cursantilor mei :
Raspunde ing Olteanu Mircea :
Deoarece cursantii mei au facut carte „la greu „ Structura Manualului studiat,de Frigotehnistii mei,este peste nivelul de la o Postliceala .
Din cca 600 de cursanti voi selecta doar 28 (cei mai buni) Va fi o singura grupa ,o alta grupa nu va mai exista

RECOMAND SI CURSUL DE ELECTRIC 

Ca sa inteleaga fostii mei cursanti,pun ordinea de subordonare
-Ordinea fireasca : Maistru Frigotehnist , Tehnician Frigotehnist , Frigotehnist

Ia sa vedem ce face un Maistru Frigotehnist :Cod funcţie: COR 316201

Ce implica sa fiti Maistru Frigotehnist :
1) Studii minime 12 Clase cu/fara Bac
2) Absolvent al cursului de Tehnician Frigotehnist ,
( Tehnician Frigotehnist adevarat Cod funcţie: COR 316202 )
3) Curs specializare Maistru Frigotehnist

MAISTRU FRIGOTEHNIST (Cod funcţie: COR 316201)

-Practicanţii unei astfel de ocupaţii asigură coordonarea şi desfăşurarea proceselor de construcţie, montaj, încercări şi exploatare a instalaţiilor de producere a frigului artificial precum şi a spaţiilor aferente acestora; se preocupă de îmbunătăţirea metodelor de muncă participând în mod direct la desfăşurarea procesului de muncă; selecţionează şi aplică noile
metode de muncă; asigură condiţiile necesare desfăşurării procesului de muncă; se preocupă de instruirea personalului, inclusiv de prelucrarea normelor de tehnica securităţii.

Sarcini principale 

-Sarcini principale, care revin unui maistru frigotehnist, sunt următoarele:
-Conduce echipe care se ocupă de montajul, punerea în funcţiune şi exploatarea instalaţiilor de producere a frigului artificial.
-Conduce echipe care se ocupă de remedierea defecţiunilor uzuale ale instalaţiei frigorifice.
– Efectuează controlul asupra îndeplinirii sarcinilor de către subordonaţi.
– Stabileşte, pentru fiecare loc de muncă, condiţiile tehnice şi organizatorice.

Scheme de montaj masini frigorifice ,studiu 

– Interpretează schemele, desenul tehnic, identifică corect reperele, elementele, subansamblele componente ale produsului din scheme şi din desenul tehnic.
-Analizează cotele, operaţiile de executat şi marcajele necesare pentru a asigura concordanţa cu standardele în vigoare.
– Verifică normativul de timp alocat şi identifică timpul necesar realizării lucrării.
– Stabileşte etapele şi modul de abordare, în funcţie de sarcinile de îndeplinit şi timpul disponibil.
– Planifică succesiunea fazelor de lucru.

Verificare componente 

-Verifică existenţa tuturor materialelor necesare (consumabile – lichide de ungere,lichide de răcire, agenţi frigorifici- piese de schimb, AMC-uri) şi corectitudinea calităţii / cantităţii necesare în conformitate cu documentaţia primită.
– Asigură dispozitivele de securitate a muncii şi echipamentele de protecţie.
– Studiază cu atenţie legislaţia de protecţia muncii necesară activităţii.
– Participă la toate instructajele periodice de protecţia muncii specifice locului de munca pentru însuşirea cât mai corecta a acestora.
– Verifică cu atenţie existenţa materialelor de protecţie la preluarea locului de munca şi raportează aspectele identificate şefului ierarhic superior.

TEHNICIAN Frigotehnist


Cod funcţie: COR 316202
Durata:9-10 luni

Conditii de acces:
1) Studii medii(cu/fara bacalaureat)
2) Daca vrea sa il faca cu mine obligat fost cursant al meu

Descrierea calificarii:

TEHNICIAN FRIGOTEHNIST (Cod funcţie: COR 316202)
Practicanţii unei astfel de ocupaţii desfăşoară activităţi de proiectare asistată de calculator a sistemelor frigorifice şi de climatizare; asigură coordonarea şi desfăşurarea proceselor de construcţie, montaj, încercări şi exploatare a instalaţiilor de producere a frigului
artificial precum şi a spaţiilor aferente acestora; se preocupă de îmbunătăţirea metodelor de muncă participând în mod direct la desfăşurarea procesului de muncă; selecţionează şi aplică noile metode de muncă; asigură condiţiile necesare desfăşurării procesului de muncă

Sarcini de lucru 

Sarcini principale, care revin unui technician frigotehnist, sunt:
– Proiectează, asistat de computer, sisteme frigorifice şi de climatizare, determină necesarul de frig şi de climatizare al unei incinte.
-Cunoaşte noţiuni avansate de desen tehnic, redactează şi interpretează documentaţia tehnică de realizare a produselor.
– Are o cunoaştere temeinică a sistemelor frigorifice şi de climatizare, atât din punct de vedere constructiv cât şi în ceea ce priveşte funcţionarea.
– Planifică şi urmăreşte realizarea producţiei.
– Planifică şi urmăreşte montajul, punerea în funcţiune şi exploatarea sistemelor frigorifice şi de climatizare.

Organizarea santierului 

-Organizează şi asigură cu materiale, semifabricate şi SDVuri locul de muncă.
-Asigură şi verifică existenţa tuturor materialelor necesare (consumabile – lichide de ungere, lichide de răcire, agenţi frigorifici- piese de schimb, AMC-uri) şi corectitudinea calităţii / cantităţii necesare în conformitate cu documentaţia primită.
– Coordonează şi verifică activităţile muncitorilor calificaţi pe care îi are în subordine pe anumite sarcini de lucru.

FRIGOTEHNIST Cod C.O.R./N.C.:7233.2.1

Conditii de acces:
Invatamant obligatoriu 8/10 clase

Descrierea calificarii:
Ocupatia se aplicã lucrãtorilor care deservesc instalatiile frigorifice de producere a frigului industrial cu
diferite capacitãti, din unitãtile specifice industriei alimentare.
Ocupatia se aplicã pentru instalatiile frigorifice cu rãcire indirectã, in care existã un circuit intermediar între
incinta rãcitã si grupul frigorigen.
Ocupatia presupune o sferã largã de competente pentru desfãsurarea activitãtilor de exploatare, întretinere si
reparatii pentru toate pãrtile componente principale ale instalatiei frigorifice : agregatul frigorigen, aparatele
de comandã, control si automatizare, instalatiile anexe si incinta rãcitã.

Competente dobandite:

1. Comunicarea interactivă la locul de muncă
2. Lucrul în echipă
3. Aplicarea normelor igienico – sanitar – veterinare şi de protecţie a mediului
4. Aplicarea NPM şi NPSI
5. Planificarea activităţii proprii
6. Asigurarea cu materiale, piese de schimb, AMC-uri şi echipamente specifice
7. Diagnosticarea deficienţelor de funcţionare a instalaţiei frigorifice
8. Întocmirea documentelor specifice
9. Întreţinerea curentă a instalaţiei frigorifice
10. Punerea / scoaterea în / din funcţiune a instalaţiei frigorifice
11. Remedierea defecţiunilor uzuale ale instalaţiei frigotehnice
12. Supravegherea instalaţiei frigorifice

Ia sa vedem ce atributii au : Tehnician Frigotehnist / Maistru Frigotehnist

1. ORGANIZAREA ŞANTIERULUI PENTRU MONTAREA INSTALAŢIILOR
FRIGORIFICE

Una din principalele sarcini pe care le au, atât maistrul frigotehnist cât şi un tehnician frigotehnist ,se referă la organizarea şantierului pe care urmează a se desfăşura activităţile de montare a instalaţiilor frigorifice. Lucrările de montare a instalaţiilor frigorifice industriale se execută în
cadrul general al unui şantier de construcţii-montaj şi pot fi începute numai dacă suntîndeplinite o serie de condiţii, şi anume:

a) Condiţii de teren:

— clădirea în care se va monta instalaţia trebuie să fie terminată şi încăperile izolate termic,iar în sala maşinilor sau aparatelor să fie turnate fundaţiile;
— instalaţia electrică (de iluminat şi de forţă), reţeaua de apă şi de canalizare să fie într-un stadiu care să asigure lucrările de montaj (sudarea electrică, iluminatul şantierului, rodarea compresorului, încercarea de presiune etc.).Vedeti cat este de util cursul de Electrician pe care il au 60% din Frigotehnistii mei

Organizarea locului de munca 

b) Condiţii organizatorice. Conducerea şantierului pentru instalaţii frigorifice trebuie să fie înzestrată cu următoarea documentaţie legală:
— contractul privind termenele şi condiţiile de executare a lucrărilor de montaj;
— proiectul pentru executarea şi montarea instalaţiei frigorifice (elaborate de institutul tehnic de specialitate);
c) Devizul lucrărilor de montaj;
d) Caietul de măsurători, în care se consemnează cantităţile de lucrări executate, pe etape.
e) Caietul de comunicări de şantier, în care se vor consemna (în dublu exemplar) problemele apărute în cursul executării lucrărilor şi care interesează fie pe dirigintele şantierului, fie conducerea şantierului de montaj.

Deschiderea unui santier 

f) Ordinul de deschidere a şantierului, care stabileşte personalul tehnico-administrativ al şantierului şi atribuţiile sale.
g) Graficul lucrărilor, cu termenele de execuţie.
h) Planul de aprovizionare cu materialele, aparatele şi accesoriile necesare.
i) Planul forţelor de muncă, din care rezultă numărul echipelor de muncitori, după calificare
Înaintea începerii lucrărilor pe teren trebuie organizată magazia, care trebuie aprovizionată cu materialele, sculele şi dispozitivele pentru prima etapă.
După îndeplinirea condiţiilor arătate anterior, operaţiile care trebuie efectuate obligatoriu de către şeful de şantier, împreună cu maistrul, tehnicianul şi şefii de echipă, sunt :
Studierea proiectului de execuţie şi confruntarea lui cu terenul, pentru a se stabili:
a) amplasamentele maşinilor şi aparalelor;
b) eventualele nepotriviri între teren şi proiect

2. MONTAREA MAŞINILOR ŞI APARATELOR

Aparatele şi maşinile instalaţiilor frigorifice se montează ţinând seama de prevederile proiectului şi de instrucţiunile întreprinderii constructoare a acestora.
Deci, înainte de montarea oricărui aparat, conducerea tehnică a şantierului este obligată:
— să studieze instrucţiunile de montaj şi să se conformeze lor;
— să verifice starea maşinii sau aparatului sosit pe santier, pentru a stabili dacă nu au apărut
defectări datorite transportului;
— să verifice dacă indicativele înscrise pe tablele şi plăcile de timbru ale tuturor aparatelor
corespund cu prevederile proiectului.

T3
T3