Maistru instalator in constructii / Curs specializare Maistru instalator in constructii

Denumire curs :Maistru instalator in constructii/Curs specializare Maistru instalator in constructii

Cod C.O.R./N.C.:311208

Durata Curs 2-3 luni

MAISTRU INSTALATOR IN CONSTRUCTII

Descrierea ocupatiei:

Maistru instalator se ocupa cu planificarea si raportarea activitatii de la punctul de lucru, organizarea conditiilor de desfasurare a activitatii formatiilor de lucru, supravegherea activitatilor de la punctul de lucru, gestiunea stocurilor de resurse materiale, coordonarea formarii profesionale si gestionarii performantelor echipei, coordonarea aplicarii prevederilor legale referitoare la SSM si in domeniul situatiilor de urgenta, coordonarea aplicarii normelor de protectie a mediului, coordonarea asigurarii calitatii lucrarilor executare, coordonarea intretinerii echipamentelor de lucru etc.

RESPONSABILITATI SI SARCINI Maistru instalator

Organizatorice (administrative)
– Raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de productie la punctul de lucru repartizat de societate, in deplina securitate si pentru realizarea integrala a masurilor de buna functionare, exploatare si intretinere a utilajelor si masinilor incredintate, fiind organizatorul si conducatorul nemijlocit al acestui punct de lucru.
– Raspunde de realizarea lucrarilor de de instalatii repartizate de conducerea societatii.

Organizeaza punctul de lucru

– Organizeaza punctul de lucru, repartizeaza lucrarile pe formatii sau echipe, supravegheaza executia lucrarilor pe tot timpul programului de lucru.
– Asigura realizarea programului cantitativ zilnic astfel incat toti salariatii sa-si realizeze salariile.
– Ia in primire materialele cu bon de consum de la magazia societatii si asigura aprovizionarea zilnica a echipelor cu materiale.
– Ia masuri de indeplinire si realizare a normelor de lucru si tine evidenta lor in vederea executarii lucrarilor incredintate echipelor.
– Maistru instalator Raspunde de luarea masurilor de evitare a intreruperilor, stagnarilor si reducerea timpului neproductiv.
– Tine evidenta lucrarilor executate de fiecare echipa in vederea intocmirii rapoartelor de lucru impreuna cu seful de echipa sau muncitori.
– Tine evidenta timpului lucrat de fiecare echipa sau muncitor prin pontaje zilnice

Necesar de materiale 

– Raspunde de incadrarea in normele de consum de materii si materiale, combustibili si energie electrica pentru lucrarile ce le executa cat si de buna gospodarire a tuturor bunurilor ce le gestioneaza.
– Raspunde de respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor de exploatare si intretinere a mijloacelor de mica si medie mecanizare.
– Raspunde si ia masuri de asigurare cu afise de securitatea muncii si folosirea echipamentului de lucru si de protectia muncii.
– Raspunde de efectuarea lunara a instructajului de protectia muncii si P.S.I. si inscrierea in fisele de instruire sub semnatura a celor discutate, impreuna cu responsabilul de protectia muncii.
– Intocmeste masuratorile la sfarsitul lunii calendaristice si situatiile de lucrari impreuna cu seful compartimentului tehnic

Maistru instalator Executia lucrarilor

– Raspunde de introducerea si aplicarea metodelor celor mai noi si eficiente, productive in compartimentul pe care-l conduce.
– Zilnic trebuie executate cantitatile de lucrari conform graficelor sau comenzilor clientilor pana la onorarea acestora, indiferent daca se depaseste sau nu programul normal de lucru.
– Trebuie sa ia masuri de remediere a deficientelor constatate de catre toti cei care il verifica (beneficiar, conducerea societatii, inspectori de calitate, protectia muncii).
– Ia masuri de instruire, insusire, cunoastere si aplicare a tuturor normelor de tehnica si securitatea muncii, de prevenire si stingere a incendiilor in vederea evitarii producerii de accidente sau imbolnaviri profesionale.

Maistru instalator Asigurarea calitatii

– Pentru desfasurarea in bune conditii a procesului de productie din punct de vedere calitativ, asigura punctul de lucru cu desene, fise tehnice si alte documente in scopul evitarii de neconformitati.
– Din punct de vedere calitativ trebuie sa cunoasca si sa aplice toate procedeele din sistemul de asigurare al calitatii. In acest sens va avea o stransa colaborare cu reprezentantul pentru asigurarea calitatii din cadrul societatii.

Defectiuni si remediere

– Trebuie sa ia masuri de remediere a neconformitatilor constatate de catre beneficiar, conducerea societatii, inspectori din afara organizatiei, in conformitate cu procedurile de sistem, impreuna cu responsabiliul pentru asigurarea calitatii si intocmirea tuturor documentelor prevazute in ISO 9001:2000.
– Nu trebuie sa permita introducerea in procesul de fabricatie materiale neconforme, lipsite de certificate de calitate sau conformitate sau agremente tehnice, sau cele care la o vedere atenta nu prezinta garantia ca sunt bune din punct de vedere calitativ.
– Trebuie sa ia masuri de depozitare si conservare a materialelor de la punctul de lucru

asigurarea calitatii

– Raspunde de asigurarea calitatii produselor si lucrarilor executate de echipele de lucru din subordinea sa.
– Completeaza la timp documentele necesare pentru fazele de productie din punct de vedere calitativ, respectiv condica de betoane, proces verbal de receptie calitativa, certificate de calitate etc., procese verbale la faza determinanta, alte documente cerute prin programul asigurarii calitatii de catre proiectant impreuna cu responsabilul tehnic de executie.
Gestiunea materialelor
– Gestioneaza corespunzator materialele luate in primire in mod direct cat si cele care nu ii apartin direct dar sunt la punctul de lucru.
– Materialele si piesele de schimb se vor elibera pe baza bonului de consum si a referatelor intocmite in acest sens.

Maistru Instalator Gestiunea documentelor

– Toate documentele vor trebui intocmite in doua exemplare din care unul se va inainta sefului ierarhic si unul se va pastra intr-un dosar propriu.
– Documentele privind calitatea se intocmesc in 2 exemplare, unul la dispozitia sa si unul la responsabilul cu asigurarea calitatii sau responsabilul tehnic de executie atestat.
– Toate problemele mai importante se vor prezenta in scris si nu verbal si se va astepta un raspuns in scris sau realizarea solutiilor.

Maistru instalator :Alte responsabilitati si sarcini:

– Raspunde de organizarea si desfasurarea activitii la locul de munca;
– Raspunde de luarea masurilor de evitare a intreruperilor si stagnarilor in activitatea pe care o desfasoara;
– Sa isi insuseasca intocmai normele de PM, PSI si SSM conform instructajului facut in fisele de PM si PSI;
– Sa respecte intocmai normele de PM, PSI si SSM specifice functiei;
– Cresterea numarului de devize de la o luna la alta;
– Realizarea unor costuri optime;
– Intocmirea a 90% din contracte de executie (devize) pentru proiectele realizate in cadrul compartimentului;
– Cat mai multe contracte de executie pentru proiecte realizate de alte firme;
– Prezinta conducerii societatii informatii si rapoarte cu privire la situatia si eventualele deficiente constatate;
– Indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina compartimentului sau si cele date de catre directorul general;

Maistru Instalator : Competente dobandite:

1. Managementul calitatii
2. Elemente de proiectare in instalatii
3. Desen tehnic pentru instalatii in constructii
4. Masuratori pentru instalatii in constructii
5. Lucrari de instalatii pentru fluide industriale
6. Coordonarea executiei lucrarilor de instalatii

Conditii de acces:la specializarea de Maistru Instalator :
STUDII POSTLICEALE SAU CERTIFICAT CALIFICARE NIVEL III(in domeniul constructii)-Vezi curs Tehnician instalator pentru constructii

Calendar Cursuri.
Sunt deja disponibile cursurile din 2019 . Rezeervati un loc din timp.
-Locuri disponibile.